Polityka Prywatności

Właścicielem platformy do zamawiania dań online  jest Katarzyna Torba Krowa Mać Burgers z siedzibą w Chrzanowie  przy ulicy Śląska 64F, NIP 628 21 94 106 zwanym dalej „Usługodawcą” lub Stroną” lub Procesorem

    Definicje:

platforma zamawiania dań online – to system do zamawiania potraw przez internet; właściciel konta online w Przelewy24.pl (zwanym dalej „Usługobiorcą” lub „Stroną” lub „Powierzającym”) – Katarzyna Torba Krowa Mać Burgers  z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Śląska 64F NIP 628 21 94 106
klient– każdy kto dokonuje zakupu przez ww. platformę;
produkt– potrawy i napoje, które można zamówić poprzez ww. platformę;

email– poczta elektroniczna klienta;

RODO (ang. General Data Protection Regulation)– rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

 

Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zobowiązania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z dostawą konieczne jest podanie: danych osobowych, adresu dostawy, miejscowości, telefonu kontaktowego. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z odbiorem osobistym konieczne jest podanie również: danych osobowych, adresu dostawy, miejscowości, telefonu kontaktowego. Proces złożenia zamówienia składa się z wyboru produktu lub produktów, podania ww. danych. Wysyłając zamówienie klient oświadcza – że zapoznał się z regulaminem dot. egzergicznej platformy zamawiania dań online. Po dokonaniu zamówienia na stronie Krowa Mać – klient otrzymuje na podany email potwierdzenie o złożeniu zamówienia oraz informacje o zmianach statusów dotyczących tego zamówienia. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez stronę Krowa Mać jest oddzielne ustalana przez Usługobiorcę. Klient może dokonać zapłaty przelewem elektronicznym poprzez Przelewy24.pl. Formy płatności są ustalane indywidualnie w Krowa Mać przez właściciela konta online w Przelewy24.pl. W momencie dostawy produktu – klient otrzyma paragon fiskalny.

Usługobiorca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na błędne lub nieprawidłowo wypełnienie formularza lub naruszenie niniejszego regulaminu.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z istotnych dla siebie powodów, o których poinformuje za pomocą poczty elektronicznej (email) lub telefonicznie.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta.
Usługobiorca upoważniony jest do zawieszenia zamówionych produktów poprzez adres e-mail, w sytuacji gdy naruszane są postanowienia niniejszego regulaminu lub w inny sposób są prowadzone działania szkodliwe.
W sytuacji zablokowania adresu e-mail z ww. powodów – klient nie może zamówić bez uprzedniej zgody właściciela konta online w Przelewy24.pl.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy odblokowania e-maila do zamawiania produktów poprzez stronę www.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres email podany na stronie internetowej Usługobiorcy. Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy oraz Usługobiorca zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeżeli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez klienta składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podanego podczas zgłoszenia reklamacyjnego.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem 5 pkt. Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)      w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby platforma  – działała prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań – aby ograniczyć brak możliwości składań zamówień online. Za awarię uznaje się stan, w którym klienci utracili możliwość złożenia zamówienia online lub nie mogą wybrać odpowiednio wybranych produktów.

Usługodawca w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostępnienia klientom zmienionego regulaminu.

Usługobiorca przykłada szczególna wagę do danych osobowych swoich klientów. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostępnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Podanie danych podczas zamówienia jest dobrowolne oraz konieczne do złożenia zamówienia Dane podane podczas zamówienia są wykorzystywane do celów: realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnością właściciela. Dane klientów mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.

 1. Administratorem danych jest Powierzający.
 2. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 3. Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez właściciela i w jaki sposób;
 4. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne;
 5. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes właściciela. W razie takiego sprzeciwu właściciel zaprzestanie przetwarzać daneosobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad niedogodnością lub służą obronie roszczeń właściciela. Prawo sprzeciwu przysługuje również klientowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez względu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes Usługobiorcy. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcie zgody w tym zakresie, spowoduje iż zostanie zaprzestane przetwarzanie danych klienta – w tych celach.
 6. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 7. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w praktycznym tego znaczeniu klient może zażądać blokadę czasową do swoich danych osobowych lub nakazać przeniesienia ich do innego systemu;
 8. Klient ma prawo do przenoszenia danych – otrzymywania kopii zapasowych danych osobowych, które klient dostarczył – w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 9. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy składać mailowo na adres email podany na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby Usługobiorcy
  Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Usługobiorca zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejny dodatkowy miesiąc. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że klient otrzyma informację o rezygnacji – cofając jego zgodę.
 1. Zgodnie z art. 558 § 1 kc Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy – w ramach wszelkich umów zawieranych w epzdo.
 2. Usługodawca w każdym momencie jest uprawniony do podjęcia działań zmierzających do zweryfikowania prawdziwości informacji podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca zobowiązuje się udostępniania wszelkich dokumentów Usługodawcy – na jego wyraźną prośbę – potwierdzających rzetelność i prawdziwość tych informacji.
 3. Usługodawca nie gwarantuje, że epzdo jest wolne od błędów lub, że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać epzdo bez jakichkolwiek zakłóceń oraz innych problemów. Niemniej jednak ze względu na bardzo szybki rozwój innowacyjnych technik włamań i ataków na sieć internetową, Usługodawca nie gwarantuje, że epzdo będzie wolne od podatności na ww. zagrożenia.
 4. Usługodawca oraz wszyscy jego dostawcy nie odpowiadają za wszelkie szkody lub wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działanie i funkcjonowanie epzdo – włączając do tego szkody spowodowane poprzez brak możliwości użytkowania, przerw w działaniu, powtarzalne, incydentalne oraz nietypowe szkody – włącznie z utratą zysków Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie weryfikuje poprawność wprowadzanych samodzielnie przez Usługobiorcę treści, cen, informacji etc. w ramach dostępu do panela administracyjnego. Usługobiorca korzysta z panela administracyjnego, wprowadzając wszelkie dane, korzystając zarówno ze wszelkich jego funkcjonalności – wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dodatkowo Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy żadnej odpowiedzialności za działania siły wyższej.
 6. Usługodawca nie odpowiada prawnie w żadnym przypadku przed Usługodawcą – za powstałe wszelkiego rodzaju szkody w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z epzdo. Wszelkie ograniczenia dostępu do epzdo spowodowane wyłącznie przez Usługobiorcę regulują zapisy w umowie pomiędzy stronami

Wszelkie spory pomiędzy klientem a właścicielem mogą być rozwiązywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby właściciela. Każdy może zapoznać się z regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej właściciela. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)
Zgodnie z art. 38 prawa konsumenta (Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) – klient nie może zrezygnować z dokonanego zakupu ze względu na krótki termin przydatności.

 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia kryteriów i obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. – dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – RODO, jak również w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w niniejszym regulaminie, oraz w zakresie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy stronami.
  2. Powierzający oświadcza, że przekazane (powierzone) Procesorowi do przetwarzania dane osobowe klientów zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz – iż jest ich administratorem. Procesor oświadcza, że otrzymane dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z umową i niniejszym regulaminem – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług wynikających z ww. dokumentów.Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, numer telefonu, email, adres dostawy, dane dotyczące zamówień np.: termin realizacji, uwagi etc.
  Powierzone dane przez Powierzającego są wyłącznie w celu:: prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy pomiędzy stronami). – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b). Wszelkie dochodzenia do obrony swoich roszczeń Powierzającego w stosunku do Procesora i/lub na odwrót ((dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f). Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie dokumentu (umowy) pomiędzy stronami. Procesor zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Powierzającego innym podmiotom bez wyraźnej, jego pisemnej zgody.Procesor zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych oraz utrzymanie całej infrastruktury tele-informatycznej i organizacyjnej na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa związanym z przetwarzaniem tych danych osobowych, o których jest mowa w – art. 32. Procesor zobowiązuje się zapewnić należytą staranność podczas przetwarzania danych osobowych mu powierzonych. Dodatkowo Procesor zobowiązuje się w miarę swoich możliwości – uwzględniając charakter przetwarzanych danych, pomagać Powierzającemu w dopełnieniu tego obowiązku, które są na niego nałożone na podstawie art. 32-36. Procesor zobliguje się do przydzielenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim zainteresowanym osobom, które będą uczestniczyć w procesie przetwarzania danych w wyniku umowy pomiędzy stronami oraz w imieniu Powierzającego i na rzecz wykonywania obowiązków innych osób, które bezpośrednio znajdują się w bliskiej współpracy z Procesorem, podczas trwania tej współpracy oraz jej zakończenia. Procesor po zakończeniu współpracy z Powierzającym, czyli świadczeniu usług na rzecz tej strony – usunie wszelkie dane osobowe oraz ich kopie, chyba że prawo UE lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowanie tych danych. Procesor oświadcza – że wszystkie współpracujące z nim osoby na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych, które zostaną dopuszczone do przetwarzania tych danych – są zobligowane to zachowania tajemnicy dot. tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Procesor niezwłocznie powiadomi Powierzającego: o każdym żądaniu (prawnie umocowanym) dot. udostępnienia danych osobowych organowi to tego upoważnionemu
  o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych osobowych;
  o wszczęciu u Procesora przez organy do tego uprawnione – kontroli sposobu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych;
  o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
  o każdej wątpliwości dot. polecenia Powierzającego, jeżeli w ocenie Procesora będzie naruszać praw dot. danych osobowych. Procesor na żądanie Powierzającego – udostępni wszelkie niezbędne informacje dot. o spełnieniu obowiązków na niego nałożonych zgodnie rozporządzeniem RODO.